• Čeština
 • English
 • Deutsch

Překlady - základní informace

Překladatelské služby jsou realizovány v souladu s normou ČSN EN 15038 Překladatelské služby - Požadavky na poskytování služby".

Zaměřujeme se na překlady návodů, příruček, technických dokumentací a obchodně-právnických dokumentů.

K naší speciální nabídce patří tvorba on-line slovníků s odbornou terminologií. Slovník lze provozovat přímo na firemních www stránkách.

Široká škála jazyků

Překládáme do všech světových i méně běžných jazyků včetně jejich kombinací

Specializace na překlady odborných textů

Od počátku se specializujeme na překlady odborných textů, především technických, IT, právnických, ekonomických atd.

Překlady vždy provádí profesionální překladatelé s příslušnou jazykovou kvalifikací a znalostí oboru, jehož se text týká.

Překlady se soudním ověřením

Provádíme rovněž překlady se soudním ověřením. Jedná se o překlady dokumentů, určených pro styk s úřady a institucemi v ČR i zahraničí.

Překlady se soudním ověřením jsou vyhotoveny soudním překladatelem, který má pro tuto činnost oprávnění.

Ověřený překlad je pevně svázán s originálem nebo notářsky ověřenou kopií a soudní doložkou, opatřenou kulatým razítkem a podpisem soudního překladatele.

Dokument opatřený soudní doložkou splňuje požadavky státních orgánů pro úřední úkony.

Textové korektury

Zajišťujeme gramatické, stylistické, odborné a předtiskové korektury.

Provedení příslušné korektury doporučujeme zejména u dokumentů, které budou v nějaké formě veřejně prezentovány.

Překládané dokumenty

Nejčastěji překládáme následující typy dokumentů:

Technické texty

 • návody k obsluze
 • uživatelské příručky
 • technická dokumentace
  ke strojům a zařízením
 • bezpečnostní listy
 • technické specifikace
 • normy
 • výrobní předpisy
 • webové stránky
 • katalogy
 • certifikáty
 • patenty atd.

Právnické a ekonomické texty

 • smlouvy
 • zákony
 • výpisy z OR
 • obchodní podmínky
 • směrnice
 • vyhlášky
 • rozsudky
 • auditorské zprávy
 • účetní uzávěrky
 • materiály pro výběrová řízení
 • stanovy společností
 • výroční zprávy atd.

CAT softwarové nástroje

Při překladech využíváme CAT nástroje, jejichž aplikace výrazně zvyšuje kvalitu a efektivitu překladů.

K hlavním výhodám, které použití CAT nástrojů přináší, patří zejména:

 • zabezpečení jednotné terminologie ve všech překládaných dokumentech,
 • výrazné zrychlení překladu,
 • snížení nákladů na překlad.

Termíny – dodací lhůty

Dodací lhůty jsou určovány individuálně na základě dohody – základním kritériem pro stanovení termínu dodání je požadavek zákazníka.

Specifikace termínů

Standardní termín

Množství překládaného textu je v rozsahu do 6-8 NS/den.

Spěšný termín

Množství přeloženého textu je větší než 8 NS/den.

Expresní termín

Překlad zhotovený v den zadání nebo do 24 hodin.

U rozsáhlejších projektů nebo je-li požadován spěšný či expresní termín vyhotovení jsou dle potřeby vytvářeny vícečlenné týmy překladatelů.

Překlady zajišťujeme také o víkendech, a to za ceny běžných překladů, bez účtování příplatků.

DTP- grafické zpracování dokumentů

U všech překládaných dokumentů provádíme základní grafické zpracování.

U dokumentů, které jsou určeny k tisku nebo jiné formě prezentace, lze objednat finální grafickou úpravu. A to buď v provedení identickém s předlohou nebo dle požadavku zákazníka vytvoříme novou, originální grafickou úpravu.

Předlohu lze dodat v elektronické i tištěné formě.

Způsob předávání dokumentů

Dodání podkladů na překlad resp. předání vyhotovených dokumentů lze provést libovolným dohodnutým způsobem, např.:

 • e-mailem
 • faxem
 • poštou
 • osobně
 • kurýrem apod.